Olet täällä

Riskienhallinta

Elenia-konsernilla on riskienhallintapolitiikka sekä toimintatavat kokonaisvaltaiselle riskienhallinnalle, mikä kattaa riskien tunnistamisen, arvioinnin, raportoinnin ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.

Elenian merkittävimmät riskit on tunnistettu ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi on määritelty. Vuodesta 2014 alkaen konsernin riskirekisteri on ollut keskeinen osa riskienhallintaa ja riskiraportointia ja sitä päivitetään säännöllisesti. Konsernin riskirekisteri sisältää kuvaukset merkittävimmistä riskeistä, niiden vaikutuksista, todennäköisyydestä ja suuruusluokasta vuositasolla sekä toteutettavista toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi.

Konsernin riskirekisterin ja riskienhallinnan toiminnan kannalta myös johtamisjärjestelmät, ympäristö-, työterveys ja työturvallisuus sekä omaisuudenhallintajärjestelmä, ovat merkittävässä roolissa.

Riskienhallinta osana kaikkea toimintaa
Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa kaikkea Elenian johtamista ja päivittäistä toimintaa. Konsernin riskirekisteri päivitetään ja riskit arvioidaan yhteistyössä konserniyhtiöiden johtoryhmien ja keskeisten avainhenkilöiden kanssa. Konserniyhtiöiden johto vastaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan sisällyttämisestä strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen sekä liiketoimintaprosesseihin.

Lakiasiat ja riskienhallinta -yksikkö vastaa riskienhallinnan kokonaisuudesta, valmistelee ja päivittää riskienhallintapolitiikan, tekee liiketoimintayksiköiden kanssa yhteistyötä käytännön riskienhallinnassa, kehittää yhdessä vakuutuksenantajien kanssa tarvittavat vakuutusratkaisut sekä vastaa riskienhallinnan kehittämisestä.

Liiketoimintayksiköt ja -prosessit ovat vastuussa riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta.